Avís legal

Identificació del Titular De La Web:

Denominació Social: PLANTES MEDICINALS I COMPLEMENTS ALIMENTOSOS, SA en endavant PLAMECA

Domicili Social: PLAÇA DE LA FONT, NUM. 3. PLANTA 1, PORTA 9. 28108 ALCOBENDAS – (MADRID)

NIF: A60386539

Registre Mercantil al Full M-662218, Tom 37100, Foli 60

Correu electrònic: info@plameca.com

Nom de domini: www.plameca.com

Finalitats d'aquesta pàgina web:

Aquest web té la finalitat de donar a conèixer PLAMECA, i facilitar informació dels serveis que es presten i les activitats que aquesta duu a terme, així com l'accés a informació relativa a altres entitats col·laboradores de PLAMECA.

Acceptació de les condicions dús:

L'accés a aquesta pàgina web o la seva utilització atribueix a la persona que la duu a terme la condició d'usuari i per tant implica l'acceptació per part seva de les condicions generals d'ús presents, i és responsabilitat dels usuaris conèixer-les.

PLAMECA es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals, així com de realitzar canvis sense previ avís en l'operativitat del lloc web i, en general, dels elements que integrin el seu disseny i configuració.

Exempció de responsabilitat:

PLAMECA inclou en aquest lloc web informació precisa i actualitzada; no obstant això, la informació allotjada en aquest podria arribar a contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics, per la qual cosa PLAMECA no oferirà cap garantia respecte a aquesta i no respon, en conseqüència, de la seva precisió, integritat, veracitat, suficiència, actualitat o exhaustivitat, ni dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin deure's a la manca d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, de la mateixa. PLAMECA no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l'accés a aquest lloc web com l'ús que es pugui fer de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. PLAMECA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús de la informació. PLAMECA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades.

PLAMECA no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes al maquinari i programari dels usuaris, errors a la xarxa d'Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web funcionarà constant, fiable i correctament, sense demores o interrupcions.

Ús del lloc web, dels seus continguts i serveis:

L'ús del present lloc web té caràcter gratuït i la utilització no requereix cap registre per part de l'usuari, excepte per accedir a la zona d'ús restringit per PLAMECA.

Els usuaris hauran dutilitzar aquest lloc web de forma correcta, dacord amb aquestes condicions generals, amb la legislació vigent i la bona fe, i no utilitzaran la informació, activitats o serveis que PLAMECA posa a la seva disposició per dur a terme activitats contràries a les lleis, la moral o lordre públic.

Els usuaris no realitzaran a través del lloc web cap acció que pugui causar danys o alteracions en els seus continguts, no obstaculitzaran el bon funcionament del lloc web ni causaran problemes tècnics, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar total o parcialment aquesta web.

Enllaços:
En aquesta web es poden trobar diversos enllaços que conduïxen a pàgines web independents de PLAMECA. Aquests enllaços tenen la finalitat de facilitar i propiciar l'accés a fonts d'informació ia altres webs d'entitats relacionades amb PLAMECA. En cap cas no tindran la consideració de recomanacions als usuaris, per la qual cosa la decisió d'utilitzar-los serà sempre responsabilitat d'aquests darrers.

D'altra banda, queda prohibit l'establiment per terceres persones d'enllaços entre la seva pàgina web i la pàgina web de PLAMECA mitjançant “framing”, “inlining” o qualsevol altre mitjà que pugui portar a confusió els usuaris respecte a la titularitat del lloc web o dels seus continguts.

Política de privadesa:

PLAMECA tractarà dades de caràcter personal mitjançant aquesta pàgina web. L'usuari podrà consultar la política de protecció de dades aplicada a aquest tipus d'informació, a través de l'enllaç política de privadesa, el contingut del qual s'ajusta al que regula el Reglament UE 2016/679.

Normes De Comportament Del Blog

PLAMECA us agraeix el vostre interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris daquest mitjà.

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d'acceptar aquestes regles:

1.- Responsabilitat de l'usuari. En participar en els blocs de la web ets l'únic responsable dels missatges que difonguis a través d'aquells, garantint a PLAMECA la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que se li pugui plantejar per aquests conceptes.

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l'usuari garanteix que n'és el propietari o compta amb l'autorització del propietari per difondre'l als Blogs.

I s'eximeix PLAMECA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2. L'usuari haurà, abans de publicar un missatge, triar el bloc apropiat. Aquells missatges que no s'ajustin a la temàtica del bloc es podran eliminar. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d'ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s'ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

3. L'usuari haurà de respectar la resta d'usuaris. L'usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i les opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4. PLAMECA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d'acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l'usuari cap mena de compensació.

5. PLAMECA no és responsable del que s'ha publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en aquests. Correspon a l'usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el contingut.

6. PLAMECA no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre'l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7. En el cas que un usuari pugui veure's afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d'altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de PLAMECA indicant a la referència de l'assumpte “moderació de blocs” , perquè PLAMECA pugui moderar o eliminar-los.

8. L'usuari mantindrà indemne a PLAMECA davant de qualsevol reclamació que se li pugui presentar pels missatges que l'usuari hagi difós als blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l'usuari dels blocs de la web.

Seguretat

PLAMECA utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació i els diferents elements continguts són titularitat de PLAMECA, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies, logotips, etc…, inclosos en aquest lloc web, han concedit a PLAMECA les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si concorren les condicions següents: 1) Que sigui compatible amb els objectius d'aquesta pàgina web 2) Que es realitzi amb l'ànim exclusiu d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de PLAMECA

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de PLAMECA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Llei Aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present web, serà la llei espanyola.